Get Adobe Flash player

Home เกี่ยวกับเรา อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาืจังหวัดเพชรบุรี  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกําหนดนโยบาย ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

(๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหน่วยงาน ในความดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(๓) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

(๖) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

(๗) ส่งเสริมและประสานการดําเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสําคัญ ทางพระพุทธศาสนา

(๘) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสํานักงาน ซึ่งกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย


*กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" ตอน เพราะการทุจริตไม่ใช่เกม

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน !!! ซื้อสิทธิ์ขายเสียง !!!

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ภาคโกงข้อสอบ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง .