Get Adobe Flash player

Home เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://onedrive.live.com/?cid=6F15C2A63323DF89&id=6F15C2A63323DF89%
21118&parId=6F15C2A63323DF89%21109&o=OneUp

จังหวัด

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200227134912472

วิสัยทัศน์ พศจ.เพชรบุรี

วิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

เป็นองค์กรหลักในการอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา  สนับสนุนการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนา    เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน   ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของชาติให้เกิดสันติสุขในสังคม     รวมทั้งสนองงานคณะสงฆ์    และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา  ในจังหวัด     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" ตอน เพราะการทุจริตไม่ใช่เกม

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน !!! ซื้อสิทธิ์ขายเสียง !!!

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ภาคโกงข้อสอบ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง .