Get Adobe Flash player

Home ข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ (ธ)

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี (ธ)


 

พระราชเมธากรกวี
วัดสนามพราหมณ์
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี(ธ)

พระครูอุทัยบุญวัชร์
วัดอุทัยโพธาราม
รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี(ธ)

พระครูวินิจสมณการ
วัดสหธรรมิการาม
เจ้าคณะอำเภอท่ายาง(ธ)

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" ตอน เพราะการทุจริตไม่ใช่เกม

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน !!! ซื้อสิทธิ์ขายเสียง !!!

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ภาคโกงข้อสอบ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง .