Get Adobe Flash player

Home ข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ (ธ)

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี (ธ)


 

พระราชเมธากรกวี
วัดสนามพราหมณ์
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี(ธ)

พระครูอุทัยบุญวัชร์
วัดอุทัยโพธาราม
รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี(ธ)

พระครูวินิจสมณการ
วัดสหธรรมิการาม
เจ้าคณะอำเภอท่ายาง(ธ)