การตรวจประวัติอาชญากรรมของผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท ผ่านระบบออนไลน์

ด้วย มติมหาเถรสมาคม มติที่ 205/2565 

คราวประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอขอความเห็นชอบเพิ่มช่องทางการตรวจประวัติอาชญากรรมของผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท โดยสามารถยื่นขอตรวจประวัติอาชญากรรมของตนเอง ด้วยชื่อ -ชื่อสกุล ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.crd-check.com และสามารถรับผลตรวจสอบประวัติหรือมอบอำนาจให้มารับผลตรวจประวัติ ได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคสามารถรับผลตรวจสอบประวัติ ได้ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจประวัติ ชุดละ 100 บาท ชำระในวันที่มารับผลตรวจประวัติ ณ สถานที่ที่เลือกรับผลการตรวจ


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf c_07100365_205 เพิ่มช่องทางการตรวจประวัติอาชญากรรมของผู้บรรพชาอุปสมบท.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 320,606