ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี 

 

นางณภัสนันท์  ฉัตรธนาภัคสิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
 
โทรศัพท์ 032-400737

 

 
นายสมโชค ราศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 
 

นางณฐสรณ์  ขำปรางค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวขวัญนิดา บุญมี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสปริ้นท์ พรหมเกษ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางกัณธิมา  ขำละม้าย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปิยะนุช อินทราพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสิรินธร  ถีราวุฒิ
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ปฏิบัติการ
 

 

 

นางสาวดลนพร  เนียมเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
 

ว่าง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสุภาพ  บุญเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนงค์นุช  พูลถิ่น
พนักงานทำความสะอาด
นายธนัช  มีอยู่
พนักงานขับรถ
นายกิตติ ประดิฐจิต
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 320,606