แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ (ฉบับสมบูรณ์).pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 320,775