ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี หารือข้อราชการ เพื่อให้การสนองงานคณะสงฆ์และรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลายประเด็น ประกอบด้วย
๑. การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
๒. การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี
๓. การจัดสรรและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และเงินอุดหนุนรายการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 320,606