พศจ.เพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.เพชรบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00 น.                

              จังหวัดเพชรบุรี นำโดย  นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” หมู่ที่ 5 บ้านลัดล่าง วัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นำโดยพระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนกลาง พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯส่วนกลาง   พร้อมคณะกรรมการฯ ประจำหนกลาง พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระพิพิธพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระครูพุทธรัตนาภิบาล เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม      เจ้าอาวาสวัดเขาตะเครา และคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการทุกภาคส่วน นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอบ้านแหลม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและปฏิบัติตน ในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีศีล 5 เป็นศีลธรรมพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติแบบทางสายกลาง  โดยชุมชน หมู่บ้าน วัด และโรงเรียน รวมพลังขับเคลื่อน ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้มีความเจริญมั่นคง  ส่งผลให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และช่วยกันแก้ปัญหาสังคม รักปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

                  ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี นายสุขพิชัย เชาวกุล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้าง และที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่มีการเช่า
image
พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ร่วมการประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,682