พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ การดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปี 2565 พศจ.เพชรบุรี ร่วมสนองงานคณะสงฆ์การอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 รุ่นที่ 1/2565 พศจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พศจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 พศจ.เพชรบุรี ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,091