ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พบพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี หารือข้อราชการ เพื่อให้การสนองงานคณะสงฆ์และรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลายประเด็น ประกอบด้วย
๑. การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
๒. การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี
๓. การจัดสรรและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และเงินอุดหนุนรายการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูนิเทศวัชรธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งตำหนัก
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
image
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,129